اخبار و مقالات زلزله ها

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

عضويت در يو اس جی اس

برای دريافت اطلاعات راجع به زلزله های ايران ناگزير از عضويت بودم و امروز در آن سازمان عضو شدم
Request Completed!

ID Number: 18943
User Name: m_komijani
Request Label: iran_EQ
Data Format: SEED
File Size: 5844992 bytes

Take me to my current FTP directory (/pub/userdata/m_komijani/iran_EQ) to download my data product.

 
     

...
Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ