اخبار و مقالات زلزله ها

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

اطلاعات علمی زلزله زرند

 
 
بانك ثبت آخرين زمين لرزه ها

 
  
 
    
  مرجع: پژوهشگاه بين المللي زلزله
  دهستان: اسلام آباد
  بخش: زرند - مركزي
  شهرستان: زرند
  استان: كرمان
  250000/1: رفسنجان
  100000/1: زرند
 
تاريخ:
 [05/12/1383
 
طول جغرافيائي:
 56.78 
عرض جغرافيائي:
 30.8 
 بزرگا:    محلي: [3.1] زمان وقوع بوقت محلي:
[09:27:04]
 
                  
          
 
  لرزه 1 تا 20 از 740
ليست لرزه هاي ثبت شده
رويداد  تاريخ   زمان   Mb   Ms   Mw   Ml   Long   Lat  مرجع استان
شرح  05/12/1383  09:27:04            3.1   56.78   30.8   پژوهشگاه بين المللي زلزله كرمان 
شرح  05/12/1383  04:18:55            2.6   52.62   35.78   پژوهشگاه بين المللي زلزله تهران 
شرح  05/12/1383  08:13:06            3   56.78   30.73   پژوهشگاه بين المللي زلزله كرمان 
شرح  05/12/1383  05:28:10   3.9            56.9   31.05   موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران كرمان 
شرح  05/12/1383  02:35:32   3.6            56.79   30.98   موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران كرمان 
شرح  05/12/1383  07:46:41            3.1   56.78   30.73   پژوهشگاه بين المللي زلزله كرمان 
شرح  05/12/1383  05:28:08            3.1   56.85   30.79   پژوهشگاه بين المللي زلزله كرمان 
شرح  05/12/1383  02:35:30            3   56.76   30.76   پژوهشگاه بين المللي زلزله كرمان 
شرح  05/12/1383  00:16:05            3   56.87   30.74   پژوهشگاه بين المللي زلزله كرمان 
شرح  04/12/1383  18:51:34   3.9            57.14   30.99   موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران كرمان 
شرح  04/12/1383  17:14:04   3.5            56.97   31.05   موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران كرمان 
شرح  04/12/1383  15:07:49   3.7            56.88   31.16   موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران كرمان 
شرح  04/12/1383  22:59:14   3.8            56.8   31.18   موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران كرمان 
شرح  04/12/1383  21:01:31   3.8            56.88   31.07   موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران كرمان 
شرح  04/12/1383  20:51:23   3.5            57.01   30.97   موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران كرمان 
شرح  04/12/1383  20:30:49   4.2            56.76   31.02   موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران كرمان 
شرح  04/12/1383  20:29:40   4.2            56.97   31.08   موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران كرمان 
شرح  04/12/1383  21:01:28            3.5   56.85   30.8   پژوهشگاه بين المللي زلزله كرمان 
شرح  04/12/1383  18:51:36            3.5   56.74   30.73   پژوهشگاه بين المللي زلزله كرمان 
شرح  04/12/1383  20:29:37            3.6   56.93   30.75   پژوهشگاه بين المللي زلزله كرمان 
...
 

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ