اخبار و مقالات زلزله ها

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

شبكه شتابنگاري زلزله

شبكه شتابنگاري كشور
   شبكه شتابنگاري كشور در سال 1352 تأسيس گرديد، و تا سال 1371 حدود 276 دستگاه شتابنگاري آنالوگ (SMA1) در سراسر كشورآماده بكار بود . اين دستگاهها توانسته اند زمينلرزه‌‌هاي مهمي مانند زمينلرزه هاي ناغان ( 1356) طبس ( 1357) گلباف (1360) را ثبت كنند. ايستگاه جهرم در استان فارس اولين شتابنگاشت را در ايران در تاريخ 5/12/1352 خورشيدي ( زمينلرزه 24/2/1973، ساعت 00:2:41) با بيشينه شتابي برابر با( ( 0.017 gبه ثبت رسانده است. بعد از زمينلرزه رودبار - منجيل طرح توسعه شبكه شتابنگاري در دستور كار مركز تحقيقات ساختمان و مسكن قرار گرفت، و از سال 1372 نصب دستگاههاي شتابنگار ديجيتال (SSA2) شروع شد. اولين دستگاههاي شتابنگار در روستاهاي سفيد‌ ‌آبه ( بعد از زمينلرزه چهارم اسفند 1372)، زنجيران وزرات ( بعد از زمينلرزه دهم اسفند1372 موك) نصب گرديدند. دستگاههاي نصب شده توانستند پسلرزه هاي اين دو زمينلرزه را به ثبت برسانند، و دستگاه نصب شده در ايستگاه زنجيران ( استان فارس) توانست درسي ام خرداد 1373، زمينلرزه زنجيران را با بيشينه شتابي برابربا( 1.01 g) به ثبت برساند .از سال 1372 تا كنون اين دستگاهها توانسته اند زمينلرزه هاي مهمي مانند زنجيران، گرمخان، بجنورد، اردكول، سرعين اردبيل، گلباف، كره بس شيراز، پل آبگينه كازرون ، صالح آباد خراسان ، آوج چنگوره و صدها زمينلرزه ديگر را به ثبت برسانند. در حال حاضر شبكه شتابنگاري كشور داراي987 دستگاه شتابنگار ديجيتال (SSA2) و تعداد 75 دستگاه شتابنگار آنالوگ (SMA1) در سراسر كشور مي باشد كه حدود 4200 شتابنگاشت را به ثبت رسانده اند . در استان خراسان به دليل شرايط لرزه زمينساختي و وسعت آن بيشترين دستگاههاي شتابنگار نصب شده است (119 شتابنگار). بيشترين شتابنگاشت ها(826) در استان فارس ثبت شده است.
 

....
Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ