اخبار و مقالات زلزله ها

چهارشنبه ٥ اسفند ،۱۳۸۳

شعر زلزله

داوري ، پسر وصال شيرازي شعري در توصيف  زلزله سروده كه ابياتي از آن را با هم مي خوانيم :

چنان به لرزه درآمد زمين كه پنداري

بشد ز مركز خود سوي مركزي ديگر

بسي نماند كه دندان برون جهد ز دهان

ز زور زلزله و چشم ها ز كاسه ي سر

به يك دو لرزه به هم درشكست چنان

كه آبگينه ي خالي ز پتك آهنگر

چو گرگ گرسنه ، خاك سيه دهان بگشاد

بخورد ز آدميان سيزده هزار نفر

.....

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ