اخبار و مقالات زلزله ها

شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸۳

موفقيت در پيش بينی زلزله

 

My 9.0 W Indonesia Earthquake Prediction Is Successful (renew)

پيش بيني زلزله 9 ريشتري اندونزي يك موفقيت است

- December 28, 2004 -

 

On Dec. 15, 2004, I predicted an earthquake of magnitude more than or equal to 5 in the circled area including a part of both Indonesia and India by this image [1].

در تاريخ 15 دسامبر 2004 ( برابر با 25 آذرماه 1383 ) من يك زمينلرزه با مقياس مساوي يا بيش از 5 ريشتر را در منطقه اي مشتمل بر قسمتي از دو كشور اندونزي و هندوستان با استفاده از عكس ماهواره اي پيش بيني كرده بودم .

 Moreover, the time window is within 103 days since Dec. 13 when the geo eruption appeared, mentioned on the top of Predictions by Photos and Images.

 

On Dec. 26, an earthquake of magnitude 9.0 happened at 3.3N, 95.78E Sumatra, Indonesia [2]. It killed 50,941 people, reported by the USGS [3].

در تاريخ 26 دسامبر(5 دي ماه ) زلزله اي با قدرت 9 ريشتردر سوماتراي اندونزي بوقوع پيوست و موجب مرگ بيش از 50941 نفرگرديد ( بر اساس آخرين خبر تاكنون 155000 نفر كشته داده است ) .

 An M7.3 earthquake followed at 6.9N, 92.95E, Nicobar, India a few hours later [4] .

و چند ساعت بدنبال آن زلزله اي با شدت 7.3 ريشترناحيه نيكوبار هندوستان را به لرزه در آورد .

The both had been predicted exactly [5] , but the tragedy happened. Why? The society had not widely recognized my work although many media reported it Publication & News.

 هر دو زلزله دقيقاٌ پيش بيني شده بود ‘ ولي تراژدي بوقوع پيوست . چرا ؟ زيرا جامعه بدرستي در جريان كارهاي من قرار نگرفته بود ‘ اگرچه رسانه هاي چاپي و خبري زيادي موضوع پيش بيني شده را گزارش كرده بودند .

As a result, people had not known my work much. Moreover, due to the same reason I could not obtain the data I need to narrow the windows.

بعنوان يك نتيجه ‘ مردم اطلاع  زيادي از كارهاي من ندارند ‘ علاوه بر اين بهمان علت ‘ من نيز نميتوانم اطلاعات مورد نياز خودم را براي تدقيق بررسي هايم در اختيار ندارم .

For example, due to satellite data problems [6], I have no idea to distinguish an earthquake of magnitude 7 from a group of magnitude 5 as my failed prediction, No. 38 in Table 5 of our presentation "Bam Earthquake Prediction & Space Technology" [7] in the UN/Iran Workshop, Tehran, May 2004.

بنوان نمونه ‘ بخاطر پاره اي مسائل اطلاعات ماهواره اي ‘ من ايده اي  درباره تشخيص زلزله 7 ريشتري از يك گروه با شدت 5 ريشتري ندارم و منجر به خطاي پيشگوئي رديف 38 جدول شماره 5 ارائه شده در كارگاه ايران ‘ تهران در ماه مه 2004 در مورد " پيش بيني زلزله بم و تكنولوژي فضايي" گرديد .

Moreover, due to earthquake data problems, magnitude error could be over 1.4 between different databases for the same earthquake [8]. Even if in the same database, magnitude error could reach 0.6 for the same earthquake sometimes [9].

بنوان نمونه ‘ بخاطر پاره اي مسائل اطلاعات ماهواره اي ‘ من ايده اي  درباره تشخيص زلزله 7 ريشتري از يك گروه با شدت 5 ريشتري ندارم و منجر به خطاي پيشگوئي رديف 38 جدول شماره 5  ميشود .

Therefore, I am really confused by data error.

 

In spite of impossibility to obtain the data I need, my 9.0 Indonesia earthquake prediction is the best result in the World again. Therefore, I feel duty to appeal space experts to solve satellite data problems, and seismologists to solve earthquake data problems for people's safety.

 

 I hope them to will to do this important work for people in earthquake danger.

اميدوارم كه آنها اينكار مهم را براي  مردم و مراقبت از آنها در برابر خطرات زلزله انجام دهند .

 

References

  1. Image 20041213 6:00 The 9.0 Indonesia Geoeruption
  2. Map 20041226 The 8.9 Indonesia Earthquake map by the USGS
  3. Death Report by the USGS
  4. Map 20041226 The 7.3 India Earthquake map by the USGS
  5. A comparison between the epicenters and the predicted area
  6. Essay: A020804 Satellite Data Problems
  7. Bam Earthquake Prediction & Space Technology in the UN/Iran Workshop in Tehran, May 2004.
  8. Essay: A010515 Earthquake Database Problems
  9. Essay: A041125 Hope for Complete & Accurate Earthquake Data


Sign Our Guestbook View Our Guestbook

...Updated: December 28, 2004 | Webmaster ....

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ