اخبار و مقالات زلزله ها

یکشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۳

زلزله سراوان

 

زلزله ۶ ريشتری در منطقه سراوان سيستان و بلوچستان ايران بشرح زير در سايت سازمان زمين شناسی آمريکا گزارش شده است .

Magnitude 6.0 SOUTHEASTERN IRAN
Sunday, March 13, 2005 at 03:31:23 UTC

Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

World Location

Regional Location

Magnitude 6.0
Date-Time Sunday, March 13, 2005 at 03:31:23 (UTC) - Coordinated Universal Time
Sunday, March 13, 2005 at 07:01:23 AM local time at epicenter
Time of Earthquake in other Time Zones
Location 27.15N 61.88E
Depth 55.1 kilometers
Region SOUTHEASTERN IRAN
Reference 175 km (110 miles) NW of Turbat, Pakistan
265 km (165 miles) NE of Chabahar, Iran
280 km (175 miles) SSE of Zahedan, Iran
1305 km (810 miles) WSW of ISLAMABAD, Pakistan
Location Quality Error estimate: horizontal +/- 6.4 km; depth fixed by location program
Location Quality
Parameters
Nst=80, Nph=91, Dmin=2062.4 km, Rmss=0.91 sec, Erho=6.4 km, Erzz=0 km, Gp=53.3 degrees
Source USGS NEIC (WDCS-D)

....
Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ