اخبار و مقالات زلزله ها

یکشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸۳

 

پيش بينی زلزله های ايران با استفاده از ابر زلزله توسط آقای دکتر شو : بشرح زير

EARTHQUAKE PREDICTION HOMEPAGE
EARTHQUAKE CLOUDS AND SHORT TERM PREDICTION

Article or New Essays:

Mohammad Komijani
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ